Utdrag

Borttagning ur register och begäran om registerutdrag enligt Dataskyddsförordningen, GDPR artikel 12-14.

Genom rätten till registerutdrag och att bli borttagen har du möjlighet att kontrollera om du är registrerad och, om så är fallet, att de registrerade uppgifterna är riktiga. Ange dina person-  och kontaktuppgifter så vi enkelt kan hjälpa dig med utdraget eller att du blir borttagen ur våra register. Utdraget skickas med B-post. Önskar du bli borttagen finns mer information om det här.

Din ansökan ska vara undertecknad, så du kan inte skicka den via e-post. Du kan läsa mer om rätten till registerutdrag hos datainspektionens sida Frågor och svar.

Handläggningstid 1 månad efter mottagen ansökan, är informationen som vi får av dig ofullständigt eller otydligt ifyllt kan det ta längre tid för att kunna tillgodose utdraget.

Enligt artikel Dataskyddsförordningen 12.5.  Information som tillhandahållits enligt artiklarna 13 och 14, all kommunikation och samtliga åtgärder som vidtas enligt artiklarna 15–22 och 34 ska tillhandahållas kostnadsfritt. Om begäranden från en registrerad är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art, får den personuppgiftsansvarige antingen

  1. a) ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller
  2. b) vägra att tillmötesgå begäran.

Det åligger den personuppgiftsansvarige att visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.

En ansökan om registerutdrag ska du göra skriftligen till OK Förlaget AB på adress:

OK Förlaget AB

Att: Ta bort

Box 23800

104 35 Stockholm